Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci realizáciou objednávky na stránke skstoreshop.sk akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne inak. Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (prostredníctvom elektronickej pošty).

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojím odberateľom dodávať:
- tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR - vybavené návodom k obsluhe, záručným listom (pre tovar, ktorý záručný list bežne neobsahuje, slúži na tento účel pokladničný blok resp. faktúra)

Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov pri registrácii. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Tovar na objednávku posielame iba osobám starším ako 15 rokov, ktoré môžu prevziať zásielku od pracovníka kuriérskej služby Slovak Parcel Service. Objednávky, ktoré budú mať zle vyplnené telefónne číslo (resp. neplatné telefónne číslo) a neplatnú (neexistujúcu) e-mailovú adresu, budú stornované. Bežné hodiny doručenia kuriérom sú v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.


Platobné podmienky
Ponukové ceny uvedené na stránke skstoreshop.sk sú platné v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Pokladničný blok resp. faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar v plnom rozsahu zostáva vo výhradnom vlastníctve dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia odberateľom.

Možnosti doručenia a úhrady tovaru na skstoreshop.sk:

Doručenie tovaru pri platbe vopred na účet
– Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service --> 3.00 €

Doručenie tovaru pri platbe na dobierku
– Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service --> 4.00 €

Osobný odber tovaru v Trnave (platba vopred alebo prevodom)
– Na odbernom mieste skstoreshop.sk na Priemyselnej ul. 5/C, Trnava zdarma

Dodacia doba
Objednávky uskutočnené alebo uhradené do 12:00 hod. budú expedované ešte v ten istý deň a doručené zákazníkovi nasledujúci pracovný deň!

Pre ostatné objednávky (objednané alebo uhradené po 12:00 hod.) dodacia doba začína plynúť nasledujúci (pracovný) deň od uskutočnenia objednávky pri platbe na dobierku, resp. nasledujúci (pracovný) deň od pripísania peňažných prostriedkov na náš účet pri platbe vopred. V sobotu a v nedeľu sa tovar nedoručuje!

Dodacia doba bude primerane predĺžená, ak by zdržanie bolo zapríčinené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Všetok tovar je na sklade. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť zákazníkovi do termínu, ktorý zadal v objednávke, predávajúci mu oznámi predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.


Záruka na tovar
Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja tovaru kupujúcemu. Dodávaný tovar má záruku 24 mesiacov. Vzniknuté závady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Záruka pri vybavovaní reklamácie sa nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením, neodborným používaním, či zásahom tretími osobami.

V prípade, že kupujúci pri preberaní tovaru nájde závady spôsobené dopravou (kupujúci je povinný tovar riadne prebrať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad ich neodkladne oznámiť dopravcovi - spísať reklamačný protokol), musí tieto skutočnosti oznámiť vždy vyplnením reklamačného formulára, bez zbytočného odkladu , najneskôr však do 3 dní odo dňa prebrania tovaru. Dodávateľ nie je zodpovedný za poškodenie tovaru zapríčineného dopravou.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie vecí spôsobené ich bežným používaním. Reklamačný list musí obsahovať číslo pokladničného bloku, dátum dodania tovaru, názov tovaru, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jeho obdržania.

Odstúpenie od zmluvy
Zákazník má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie odoslaním formulára na odstúpenie zmluvy, zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodnom stave, v originálnom obale, nepoškodený, nesmie javiť známky používania, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátený doklad o kúpe (pokladničný blok) a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom. Zákazník zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame.

Zákazník môže, ale nemusí uviesť dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.

Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený.

Zodpovednosť za škody
Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedá zákazník za ním zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru.

Storno objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 2 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom na adresu obchod[at]skstore.sk, v Predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 2 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní späť bezhotovostným prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje!

Ochrana osobných údajov
Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti SK Store, s.r.o. pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti SK Store, s.r.o. v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť SK Store s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.


Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia odo dňa odoslania elektronickej objednávky a aj vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.